USŁUGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

 

BIT-MED Sp. z o. o. oferuje szeroki zakres usług w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na które to składają się:

 • Wykonywanie zadań służby bhp.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Obsługa postępowań powypadkowych.
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Prowadzenie rejestrów szkoleń bhp.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 • Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków bhp w pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.

Szczegóły dotyczące zakresu prac ustalamy z klientem indywidualnie, zapraszamy więc do kontaktu.